هاست اشتراکی لینوکس آلمان

L0100

310,000 ﷼
ماهانه

 • 100MB فضا
 • 2GB ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L0200

280,000 ﷼
ماهانه

 • 200MB فضا
 • 4GB ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L0500

400,000 ﷼
ماهانه

 • 500MB فضا
 • 10GB ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L1000

550,000 ﷼
ماهانه

 • 1000MB فضا
 • 20GB ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L2000

800,000 ﷼
ماهانه

 • 2000MB فضا
 • 40GB ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L3000

1,200,000 ﷼
ماهانه

 • 3000MB فضا
 • 60GB ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L5000

1,350,000 ﷼
ماهانه

 • 5000MB فضا
 • 100GB ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L10G

1,950,000 ﷼
ماهانه

 • 10.000MB فضا
 • نامحدود ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی

L15G

2,950,000 ﷼
ماهانه

 • 15.000MB فضا
 • نامحدود ترانسفر ماهانه
 • نامحدود ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی