هاست دانلود ایران

10 گیگ

420,000 ﷼
ماهانه

فضا 10 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

15 گیگ

510,000 ﷼
ماهانه

فضا 15 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

20 گیگ

590,000 ﷼
ماهانه

فضا 20 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

30 گیگ

840,000 ﷼
ماهانه

فضا 30 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

40 گیگ

1,100,000 ﷼
ماهانه

فضا 40 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

60 گیگ

1,430,000 ﷼
ماهانه

فضا 60 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

120 گیگ

1,850,000 ﷼
ماهانه

فضا 120 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

240 گیگ

2,940,000 ﷼
ماهانه

فضا 240 گیگ SSD
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله