هاست دانلود فرانسه

10 گیگ

350,000 ﷼
ماهانه

فضا 10 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

15 گیگ

420,000 ﷼
ماهانه

فضا 15 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

20 گیگ

490,000 ﷼
ماهانه

فضا 20 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

30 گیگ

700,000 ﷼
ماهانه

فضا 30 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

40 گیگ

910,000 ﷼
ماهانه

فضا 40 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

60 گیگ

1,190,000 ﷼
ماهانه

فضا 60 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

120 گیگ

1,540,000 ﷼
ماهانه

فضا 120 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

240 گیگ

2,450,000 ﷼
ماهانه

فضا 240 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله