هاست دانلود فرانسه

10 گیگ

480,000 ﷼
ماهانه

فضا 10 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

15 گیگ

580,000 ﷼
ماهانه

فضا 15 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

20 گیگ

670,000 ﷼
ماهانه

فضا 20 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

30 گیگ

950,000 ﷼
ماهانه

فضا 30 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

40 گیگ

1,240,000 ﷼
ماهانه

فضا 40 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

60 گیگ

1,620,000 ﷼
ماهانه

فضا 60 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

120 گیگ

2,110,000 ﷼
ماهانه

فضا 120 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله

240 گیگ

3,360,000 ﷼
ماهانه

فضا 240 گیگ SATA
Direct Admin
ترافیک نامحدود
دامنه رایگان با خرید یکساله